Flying Machine - 我們當前的供應 - 渦輪螺旋槳飛機

發現3符合您的搜索
類型:  


Cessna Caravan 208B詢價
年: 2010; TTAF: 4139h; 位置: 印度; IFR許可, IFR裝備, 停留在機庫, 商業註冊的, EU-OPS 1 註冊的; 系列號: TBA; 註冊號: TBA
Cessna Caravan 208B詢價
年: 2004; TTAF: 4150h; 位置: 印度
Pilatus PC-12/45US$ 1.300.000
年: 1996; TTAF: 5466h; 位置: 印度